Deze website is een groei-site. Dat wil zeggen dat geen enkele pagina in steen staat gegrift. Elke pagina zal groeien op basis van interactie, informatie en onderzoek. Voor feedback en input kan je ons contacteren via uithetooginhethart@mail.be 

Juridisch

Al zijn er op juridisch vlak heel wat mogelijkheden, op dit moment is geen enkele van de onderstaande opties heiligmakend. Een snelle interventie gebeurt bijna nooit, en zelfs al heb je een rechter die achter je staat, dan nog is er een lange weg te gaan. Deels omwille van de complexiteit van de problematiek, deels omdat zowel justitie als de hulpverlening een beperkt mandaat hebben en die mandaten elkaar niet altijd even goed aanvullen. Voor ouders is de weg sowieso lang en frustrerend.  Er is geen mirakeloplossing. Het is niet onze bedoeling om hier anders te suggereren.

Verblijfsregeling

Na een scheiding kan op verschillende manieren een verblijfsregeling worden vastgelegd. Ofwel gebeurt dat in onderling akkoord en wordt de regeling bekrachtigd door de familierechtbank, ofwel de ouders slagen er niet in om tot een akkoord te komen. In dat geval zal de familierechtbank het gedeeld verblijf van het kind vastleggen in een vonnis.


Oudervervreemding houdt in dat een bestaande verblijfsregeling door één van de ouders niet langer wordt toegepast. Het kind verblijft immers honderd percent van de tijd bij deze ouder, terwijl het recht op persoonlijk contact van de andere ouder wordt ontzegd.


Het ontzeggen van persoonlijk contact tussen ouder en kind dat bepaald werd in een vonnis, is strafbaar. Justitie kent vele tekortkomingen en zal zelden onmiddellijk ingrijpen, maar het blijft belangrijk om ook naar de toekomst toe beroep te doen op de juridische instanties.  

Advocaat

Je neemt dus best zo snel mogelijk contact op met een advocaat, die jou wegwijs kan maken in de juridische mogelijkheden. Een goede advocaat kan je ook de morele steun bieden die je elders misschien moeilijk vindt.


Advocaten zijn niet gebonden aan vaste tarieven en de kosten kunnen snel oplopen. Maak dus op voorhand duidelijke afspraken.


Je kan een advocaat zoeken via https://www.advocaat.be


Mogelijk heb je recht op een pro Deo advocaat: http://advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/wat-kost-een-advocaat/pro-deo


Kinderen hebben recht op gratis advies en bijstand van een jeugdadvocaat. Deze kan voor hen het juridische kluwen bevattelijk maken en ervoor zorgen dat de wensen en bezorgdheden van het kind goed vertaald worden naar de rechtbank.

http://www.jeugdadvocaat.be/

Politie en Openbaar Ministerie

Wanneer het vonnis niet meer wordt nageleefd, ga je best zo snel mogelijk naar de politie om een proces verbaal te laten opmaken. Zorg daarbij dat je relevante stukken ter staving van jouw klacht toevoegt: het geldende vonnis, eventuele mails waarin de andere ouder aangeeft dat het kind geen contact meer met jou wenst of mag hebben, jouw pogingen om contact te herstellen…


De politie zal de klacht en het bewijsmateriaal doorgeven aan het Openbaar Ministerie, dat strafbare feiten onderzoekt. Indien je je opgeeft als benadeelde persoon, word je op de hoogte gehouden van het onderzoek. Zelf kan je terecht bij de jeugddienst van de politie voor navraag naar de zaak.


Indien je je zorgen maakt over het welzijn of de verblijfplaats van je kind, kan je de politie vragen om langs te gaan op het adres van de andere ouder en een gesprek te hebben met het kind.


Je lokale politie kan je hier zoeken:

https://www.politie.be/nl

Familierechtbank

  

Wanneer je een bestaande verblijfsregeling wil laten aanpassen en je stoot op verzet bij de andere ouder, dien je via een advocaat een verzoekschrift in bij de familierechtbank. Op basis van besluiten van beide partijen, en na beide partijen gehoord te hebben op een zitting, zal de rechter dan in een vonnis een (nieuwe) verblijfsregeling vastleggen.


Procedure in kortgeding


Oudervervreemding kan een aanleiding zijn om zelf een verzoekschrift in te dienen voor een beperkt omgangsrecht tussen de vervreemdende ouder en het kind. Indien dit als spoedeisend wordt gezien, kan de zaak voorrang krijgen en op de rol worden gezet binnen 15 dagen. 


Eenzijdige procedure


In geval van "volstrekte noodzakelijkheid en de hoogdringendheid", kan een eenzijdige procedure ontvankelijk zijn. In dat geval wordt de andere ouder zelfs niet opgeroepen en doet de rechter een uitspraak zonder de tegenpartij te hebben gehoord.


Dwangsom


De familierechter kan aan het vonnis een dwangsom koppelen. In dat geval wordt bepaald dat de ouders bij het niet-naleven van het vonnis per dag een aanzienlijke som verschuldigd zijn. Voor vele ouders zal dit voldoende zijn om toch het vonnis na te leven, maar niet voor iedereen. In het slechtste geval zorg je er enkel voor dat de andere ouder een torenhoge schuld opbouwt. Dat zal een oplossing op lange termijn niet ten goede komen.


Deurwaarder


Je kan zelf of via een advocaat een deurwaarder inschakelen die je kind met de politie dwingt om terug te keren naar huis. Dit is echter een erg traumatiserende ingreep en brengt weinig soelaas op lange termijn. Weinig advocaten en deurwaarders zullen geneigd zijn om dit te doen.

Correctionele rechtbank

Het Openbaar Ministerie kan de feiten zo ernstig vinden dat het beslist de vervreemdende ouder aan te klagen. In dat geval zal deze ouder zich moeten verantwoorden voor de strafrechter. Hij of zij riskeert zelfs gevangenisstraf, al wordt dit zelden effectief indien de ouder niet eerder feiten heeft gepleegd.


Je kan zelf een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen bij de onderzoeksrechter, indien het Openbaar Ministerie de zaak bijvoorbeeld seponeert. Hou hierbij wel in gedachten dat de onderzoeksrechter hiervoor een "borgsom" kan vragen om de kosten van de procedure te dekken. Indien de andere ouder schuldig wordt verklaard, krijg je deze borgsom terug. 


Tot slot kan je de andere ouder zelf dagvaarden voor de correctionele rechtbank via een deurwaarder. Je dient uiteraard bewijsmateriaal voor te leggen dat het vonnis niet werd nageleefd. Opnieuw zal je een som moeten betalen die je terug krijgt indien de andere ouder schuldig wordt bevonden

Jeugdrechtbank

Indien het Openbaar Ministerie of een betrokken hulpverlener inschat dat je situatie als "POS" (Problematische Opvoedingssituatie) kan worden gezien, kunnen zij beslissen de jeugdrechter in te schakelen.


De jeugdrechter zal oordelen over een geschikte verblijfsregeling, ouderlijk gezag én ouderlijke macht, en kan ook hulpverlening opleggen aan het kind en de ouders. Bij zeer ernstige feiten kan een ouder uit de ouderlijke macht worden ontzet. Dan is enkel nog zeer beperkt contact mogelijk tussen die ouder en het kind en kan de ouder op geen enkel vlak nog beslissingen nemen voor het kind. Dit gebeurt echter zeer zelden, en eerder wanneer een ouder zich heeft schuldig gemaakt aan ernstige (fysieke) gewelddaden.